Tìm thấy 258 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
Mức độ 4
Cấp lại, điều chính giấy phép hoạt động đối vói cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp
Mức độ 4
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn
Mức độ 4
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Mức độ 4
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 4
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
Mức độ 3
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 4
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
Đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
Đổi, cấp lại, thu hồi giấy xác định khuyết tật
Mức độ 4
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Mức độ 2
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 4
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
...