Tìm thấy 434 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống (theo phân cấp) quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
Một phần
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
Một phần
Cấp lại, điều chính giấy phép hoạt động đối vói cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp
Toàn trình
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ hàng tháng, hỗ trợ chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú cùng đại bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
CX - Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
CX - Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
CX - Đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
CX - Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Toàn trình
CX - Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật
Mức độ 2
CX - Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật
Toàn trình
CX - Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Mức độ 2
CX - Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào sống ở cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Mức độ 2
CX - Trợ cấp lương thực đột xuất
Toàn trình
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Một phần
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
...