Tìm thấy 329 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Mức độ 3
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn
Mức độ 2
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn
Mức độ 3
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 3
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
Đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
Đổi, cấp lại, thu hồi giấy xác định khuyết tật
Mức độ 2
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 3
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 3
Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật
Mức độ 2
Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật
Mức độ 3
Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở cho đối tượng bảo trợ xã hội
...