Tìm thấy 313 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh lưu động
Mức độ 3
Đăng ký khai tử
Mức độ 2
Đăng ký khai tử lưu động
Mức độ 3
Đăng ký lại kết hôn
Mức độ 3
Đăng ký lại khai sinh
Mức độ 3
Đăng ký lại khai tử
Mức độ 3
Đăng ký nhận cha, mẹ, con
Mức độ 2
Liên thông về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 2
Liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 3
Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.
Mức độ 3
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
...