Tìm thấy 313 thủ tục

Mức độ 2
CX - Trợ cấp lương thực đột xuất
Mức độ 2
Đổi, cấp lại, thu hồi giấy xác định khuyết tật
Mức độ 2
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Hỗ trợ người bị thương nặng
Mức độ 2
Thủ tục Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 2
Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng
Một phần
Đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại cấp xã
Mức độ 2
Chi trả tiền bồi thường
Mức độ 2
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Mức độ 2
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Mức độ 2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.
Mức độ 2
Trả lại tài sản
Một phần
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
...