Tìm thấy 313 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Mức độ 4
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 2
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
Mức độ 2
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Mức độ 2
Hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Mức độ 2
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Mức độ 3
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
...