Tìm thấy 313 thủ tục

Mức độ 3
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 3
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 3
Cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 3
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Mức độ 3
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Mức độ 3
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Mức độ 3
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ 3
Giải thể trường tiểu học theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học
Mức độ 3
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trưởng tiểu học tư thục
Mức độ 3
Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Mức độ 3
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
...