Tìm thấy 299 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.
Mức độ 2
CX - Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
CX - Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
CX - Đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
CX - Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 2
CX - Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật
Mức độ 2
CX - Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 2
CX - Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật
Mức độ 2
CX - Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Mức độ 2
CX - Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Mức độ 2
CX - Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào sống ở cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Mức độ 2
CX - Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội
Mức độ 2
CX - Trợ cấp lương thực đột xuất
Mức độ 2
Đổi, cấp lại, thu hồi giấy xác định khuyết tật
...