Tìm thấy 433 thủ tục

Mức độ 4
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 4
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 4
Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
Thủ tục Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Mức độ 4
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 4
Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 2
Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 4
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Mức độ 4
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Mức độ 4
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Mức độ 4
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Mức độ 4
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Mức độ 4
Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội
Mức độ 4
Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện
...