Tìm thấy 433 thủ tục

Mức độ 3
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
Mức độ 3
Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Mức độ 3
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Mức độ 3
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
Mức độ 4
Thủ tục cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị
Mức độ 3
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Mức độ 4
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy
Mức độ 4
Thay đổi thông tin khai báo thay đổi hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy
Mức độ 2
Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã
Mức độ 2
Thủ tục Xử lý đơn thư tại cấp huyện
Mức độ 2
XỬ LÝ ĐƠN THƯ
Mức độ 2
Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính dân số
...