Tìm thấy 433 thủ tục

Mức độ 4
Trợ cấp xã hội khẩn cấp vè hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 4
Trợ cấp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà khôgn có nguòi thân thích châm sóc
Mức độ 3
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Mức độ 2
Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
Mức độ 2
Đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại cấp xã
Mức độ 3
Gia hạn thời hạn giao khu vực biển
Mức độ 3
Giao khu vực biển
Mức độ 3
Thủ tục công nhận khu vực biển
Mức độ 3
Thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển
Mức độ 3
Thủ tục trả lại khu vực biển
Mức độ 2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.
Mức độ 2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 2
Thủ tục phục hồi danh dự
Mức độ 3
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 4
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
...