Tìm thấy 433 thủ tục

Mức độ 2
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Mức độ 3
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Mức độ 3
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Mức độ 4
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản.
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.
Mức độ 2
Công nhận báo cáo viên pháp luật.
Mức độ 2
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp huyện)
Mức độ 3
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Mức độ 3
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Mức độ 3
Hòa giải tranh chấp đất đai
Mức độ 3
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
...