Tìm thấy 433 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Mức độ 4
Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẽ lợi ích
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 4
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 3
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Mức độ 4
Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ
Mức độ 3
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
Mức độ 3
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 3
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Mức độ 3
Cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
...