Tìm thấy 433 thủ tục

Mức độ 3
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 3
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Mức độ 3
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
Mức độ 3
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập.
Mức độ 3
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 3
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 3
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 3
Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
...