Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Trà Cú
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo

Loading...