Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Trà Cú
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo

Loading...