Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Cơ quan giải quyết UBND Thị Xã Duyên Hải
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...