Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Trà Cú
Lĩnh vực Giáo dục dân tộc

Loading...