Tìm thấy 77 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Mức độ 2
Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
Mức độ 3
Thủ tục Thi nâng ngạch công chức
Mức độ 3
Thủ tục Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Mức độ 3
Thủ tục thi tuyển công chức
Mức độ 3
Thủ tục Thi tuyển viên chức
Mức độ 3
Thủ tục Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
Mức độ 3
Thủ tục Xét tuyển công chức
Mức độ 3
Thủ tục Xét tuyển viên chức
Mức độ 3
Thủ tục Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng
Mức độ 3
Tiếp nhận trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức
Mức độ 3
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.
Mức độ 4
Thủ tục Thẩm định đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 3
Thủ tục Thẩm định đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 4
Thủ tục Thẩm định đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Loading...