Chú ý: Vui lòng chọn vào nút xem để load thống kê. Nếu chọn từ ngày lớn hơn đến ngày thì sẽ không load được dữ liệu.
STT Tên cơ quan Ngày triển khai Tên lĩnh vực Tình hình triển khai Tình hình xử lý Ghi chú
Tổng số Số hồ sơ tiếp nhận | thủ tục đã thực hiện Hồ sơ tồn Tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết Tỷ lệ giải quyết
Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
HSTN TTHC HSTN TTHC HSTN TTHC HSTN TTHC MCĐT Trực tuyến Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRÒ CHUYỆN (0)

Đang tải...